A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний навчальний заклад "Канівське вище професійне училище"

Інструкція з охорони праці № 232 під час виробничого навчання за професією "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва"

Дата: 05.09.2022 10:56
Кількість переглядів: 102

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 232

 ПІД ЧАС ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ЗА ПРОФЕСІЄЮ

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інструкція з охорони праці під час виробничого навчання за професією „тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва" для учнів училища (далі - ін­струкція) встановлює вимоги охорони праці для учнів (слухачів) училища під час проведення виробничо­го навчання в навчально-виробничих майстернях, дільницях, на полігонах , де учні (слухачі) послідовно набувають первинних навичок виконання робіт.

1.2.  Під час проведення виробничого навчання і виробничої практики безпосередньо на підприємствах, полях, фермах та інших об'єктах сільсько­господарського виробництва на учнів поширюються інструкції з охорони праці, що діють на цих підприємствах.

1.3.  При розробці  інструкції враховано вимоги з охорони праці під час робіт з технічного обслуговування тракторів, інших сільського­сподарських і меліоративних машин (далі - сільськогосподарські машини).

1.4.  Приймання учнів (слухачів) до училища, що проводять навчання за професією „тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва" здій­снюється за умови досягнення ними 18-річного віку на момент закінчення навчання.

1.5.  Виробниче навчання учнів (слухачів) училища за професією "тракто­рист-машиніст сільськогосподарського виробництва" проводиться на робо­чих місцях, пов'язаних з роботами в шкідливих і важких умовах праці, при цьому режим такого навчання становить не більше 4 годин для неповноліт­ніх.

1.6.  Навчальні робочі місця під час виробничого навчання учнів (слу­хачів) мають бути атестовані за умовами праці і відповідати нормативно-правовим актам з охорони праці.

1.7.  Ця  інструкція передбачає, що учні (слухачі) протягом теоретичного навчання одержали знання про загальні вимоги охорони праці під час використання устаткування, інструменту, пристосування тощо, з яки­ми вони матимуть справу протягом виробничого навчання.

1.8.  Під час виробничого навчання перенесення вантажів неповноліт­німи учнями має становити не більше 1/3 робочого часу в разі максимальної маси вантажу, що переноситься, а саме 11,2-12,6 кг для хлопців 16-17 років, та 5,6-11,2 кг для дівчат.

1.9.  Під час виконання підіймальних робіт користуватися вантажопі­діймальними механізмами неповнолітнім не дозволяється, цю роботу можуть виконувати учні,  яким  виповнилося 18 років і які пройшли відповідне на­вчання

1.10. Під час виконання сільськогосподарських і ремонтних робіт осно­вними небезпечними та шкідливими виробничими факторами є :

- рухомі автомобілі, машини, механізми, рухомі частини виробничого устаткування;

- наявність у повітрі робочої зони шкідливих речовин (акролеїну, вугле­цю окису, вуглеводнів аліфатичних тощо), які діють через шкіряний покрив, дихальні шляхи, шлункову систему та слизові оболонки органів зору та нюху;

- шум;

- вібрація;

- запиленість робочої зони.

1.11.  Причіплювання до трактора, навішення агрегатованих машин на трактор, комплектування і налагодження сільськогосподарських агрегатів здійснюється учнями (слухачами) під керівництвом і за особистою участю майстра в/н.

1.12.  Учні (слухачі) училища під час виробничого навчання за професією "тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва" повинні забез­печуватися спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту відповід­но до «Мінімальних вимог безпеки і охорони здоровя при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» від 29.11.2018 р. №1804 та «Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості від 12 травня 2009 р. № 424/16440 а саме:

комбінезон ,фартух з нагрудником,черевики,рукавички, жилет, навушники протишумові,   окуляри захисні відкриті. На зовнішніх роботах узимку додатково: куртка утеплена,        штани утеплені, каска захисна з підшоломником.

1.13. Під час проведення виробничого навчання на сільськогосподарсь­ких машинах учні (слухачі) повинні забезпечуватися засобами особистої гігі­єни: мило та миючі засоби, рушник.

Учні (слухачі) повинні дотримуватися правил особистої гігієни:

-правильно користуватися і утримувати в справному стані спецодяг;

-перед кожним прийманням їжі мити руки теплою водою з милом;

-дотримуватися питного режиму;

-не використовувати бензин чи інші легкозаймисті та отруйні речовини для миття рук, спецодягу чи деталей, агрегатів тощо.

1.14.  Учні (слухачі) повинні мати навички у наданні першої (долікар­ської) допомоги у разі виникнення нещасного випадку.

 

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1.  Слід привести спецодяг у належний стан так, щоб було зручно і безпечно працювати. Взуття повинно бути на низьких підборах.

2.2.  Необхідно перед виконанням практичних робіт перевірити надій­ність з'єднання агрегатованої машини з трактором.

2.3.  Перед початком роботи на сільськогосподарських машинах у полі уважно слід оглянути його з метою вилучення зайвих предметів.

2.4. Про всі недоліки необхідно повідомити майстра в/н.

 

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТИ

3.1. Не залишати робоче місце під час роботи трактора чи тракторного агрегату. Якщо необхідно залишити робоче місце, трактор повинен бути зу­пинений, двигун - вимкнений.

3.2.  Перед запусканням двигуна слід перевірити загальмованість стоян­ковим гальмом і нейтральне положення важіля коробки передач.

3.3. При необхідності проведення оглядів, регулювань, під час очищен­ня робочих органів необхідно зупинити агрегат, двигун вимкнути.

3.4.  Регулювання робочих органів плугів, культиваторів та інших ґрун­тообробних знарядь треба здійснювати на спеціальному майданчику під ке­рівництвом і за участю інструктора.

3.5.Необхідно проводити технічне обслуговування сільськогосподарсь­ких машин на спеціально виділених дільницях, які оснащені необхідним устаткуванням, пристроями, інструментами.

3.6.Слід використовувати пристрої та інструменти, необхідні для вико­нання робіт, за призначенням, розміщувати у легкодоступних місцях, щоб унеможливити їх випадкове переміщення або падіння.

3.7.  Не використовувати навісні та причіпні машини для перевезення до місця роботи. Цей переїзд має здійснюватися на спеціально відведеному транспорті.

3.8.  Переїзд залізничних колій, мостів, гребель гаток а також переїзд з одного місця роботи на інше треба здійснювати тільки у присутності інстру­ктора за затвердженим маршрутом.

3.9.  Під час руху слід навантажувати посівні та посадкові машини на­сіннєвим матеріалом і добривами за допомогою механічних засобів заправ­лення. Ручне завантаження дозволяється тільки за умови зупиненого посівно­го агрегату.

3.10.  Під час сівби зернових культур і соняшника не дозволяється вжи­вати насіння як їжу, тому що перед сівбою насіння обробляють ядохімікатами. Завантаження        насіннєвим матеріалом     виконують     робітники сільського підприємства..

3.11.  Усі ручні та механізовані роботи з мінеральними добривами слід виконувати під керівництвом інструктора.

3.12.   Забороняється користуватися відкритим вогнем у виробничих приміщеннях і на майданчиках, де знаходяться транспортні засоби, у баках та балонах яких є паливо, зберігаються або використовуються горючі та легко­займисті матеріали (бензин, гас, стиснутий і зріджений горючий газ, фарби, дизпаливо, розчинники, дерево, стружка, вата, тощо), це може призвести до пожежі.

3.13.  Необхідно проводити миття агрегатів, вузлів та деталей транспор­тних засобів у спеціально призначених приміщеннях або на відкритих май­данчиках.

3.14.  Слід застосовувати для миття та знежирення деталей, вузлів, агре­гатів тощо негорючі суміші, пасти, розчинники та емульсії, ультразвукові та інші безпечні у пожежному відношенні установки.

3.15.  Збирати та зливати відпрацьовані мастила необхідно спеціальни­ми пристроями або візками, що унеможливлюють їх розливання при заміні в сільськогосподарських машинах.

3.16.  Під час грози, зливи треба припинити польові роботи і відійти у безпечне місце.

 

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1.  Після закінчення робіт необхідно поставити сільськогосподарську машину на відведене для неї місце, вимкнути двигун, очистити від бруду по­верхню, перевірити надійність стоянкового гальма.

4.2.  У кінці кожного навчального уроку слід прибирати з робочого міс­ця відпрацьовані матеріали. Пролиті легкозаймисті та горючі матеріали не­гайно видаляти.

4.4.  Необхідно повідомити інструктора про всі порушення та недоліки, які були виявлені під час роботи.

4.5.  Слід зняти спецодяг, вимити руки та обличчя теплою водою з ми­лом, при можливості прийняти душ.

 

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. У разі виникнення будь-якої аварійної ситуації (несправність дви­гуна або іншого обладнання сільськогосподарських машин, спалах чи заго­ряння легкозаймистих речовин безпосередньо на робочому місці, на сусідніх ділянках тощо), при небезпеці для людей негайно повідомити майстра в/н  та взяти участь в усуненні виниклої несправності чи її локалізації за вказівкою інструктора, не порушуючи при цьому вимог охорони праці.

5.2.  Якщо сталася пожежа слід негайно повідомити інструктора, виконувати всі його вказівки щодо ліквідації небезпеки.

5.3.  У разі виникнення нещасного випадку і травмування людей потер­пілий або свідок нещасного випадку повинен повідомити про нещасний ви­падок інструктора і вжити заходів щодо надання необхідної допомоги потерпілому.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень