A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний навчальний заклад "Канівське вище професійне училище"

Центр професійної кар'єри

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ КАР'ЄРИ «УСПІХ»

ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«КАНІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Центр професійної кар'єри «Успіх» є структурним підрозділом ДНЗ «Канівське вище професійне училище»  (далі – ДНЗ КВПУ).

1.2. Діяльність Центру професійної кар’єри направлена на ефективну роботу щодо професійної орієнтації молоді та сприяння працевлаштування випускників закладу освіти з метою реалізації права  на працю та забезпеченню їх першим робочим місцем, відстеження їх кар’єрного зростання, підвищення кваліфікації або перепідготовці у разі потреби, а також на координацію роботи всіх відповідальних за ці питання.

1.3. Центр професійної кар’єри (далі – Центр) у своїй діяльності керується Конституцією, основними законами України, державними та обласними цільовими програмами, нормативними документами Міністерства соціальної політики України, Державного, обласного та міського центрів зайнятості щодо надання профорієнтаційних послуг населенню, нормативними документами ДНЗ КВПУ, рішеннями педагогічної ради, а також даним Положенням.

1.4. Участь та взаємовідносини ДНЗ КВПУ з іншими зацікавленими організаціями у створенні та сприянні діяльності Центру регламентуються відповідними угодами.

 

2. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ

2.1. Центр створюється в структурі ДНЗ КВПУ в межах встановленої чисельності працівників закладу освіти.

2.2. Керівництво Центром здійснює заступник директора з виховної роботи, який організовує діяльність Центру відповідно до чинного законодавства України.

2.3. До діяльності Центру залучаються працівники закладу освіти, представники органів учнівського самоврядування, а також представники соціальних партнерів, роботодавців.

 

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ:

3.1 Популяризація престижності професійної освіти серед молоді; - сприяння в організації роботи профорієнтації й адаптації здобувачів освіти ДНЗ КВПУ. Проведення профорієнтаційної роботи та організація щорічного набору учнів. Сприяння працевлаштуванню випускників закладу освіти.

3.2. Моніторинг працевлаштування випускників: проведення постійного аналізу попиту і пропозиції на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює ДНЗ КВПУ.

3.3. Налагодження співпраці з міською службою зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників закладу освіти.

3.4. Забезпечення координації дій з  місцевими органами виконавчої влади,  службою зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) щодо оптимального узгодження реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг.

3.5. Інформування  випускників ДНЗ КВПУ про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці ( спеціальності).

3.6. Здійснення спільно з міською службою зайнятості населення моніторингу працевлаштування випускників за місцем їх проживання. Подання міській службі зайнятості населення за місцем проживання випускника, у якого питання працевлаштування залишається невирішеним , відомостей про нього (за його згодою) та здійснення спільних з міською службою зайнятості населення дій, направлених на пошук першого робочого місця.

3.7. Організація та проведення виробничої практики.

3.8. Організація та проведення курсового навчання для економічно активного населення, підвищення кваліфікації та перепідготовці незайнятого населення.

 

4. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ:

4.1. Співпраця з потенційними роботодавцями і забезпечення оперативного заповнення вакансій.

4.2. Налагодження ділових стосунків закладу освіти з місцевими органами виконавчої влади, службою зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) тощо з питань професійної підготовки та працевлаштування  випускників.

4.3. Запровадження системи зворотного зв’язку між підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) і ДНЗ КВПУ для отримання об’єктивної оцінки якості фахової підготовки.

4.4. Вивчення динаміки попиту на відповідних фахівців на ринку праці,  надання відповідних пропозицій керівництву закладу освіти.

4.5. Створення бази даних про  випускників, що звернулися до Центру щодо працевлаштування, накопичення банку потенційних підприємств, установ та організацій (роботодавців) для випускників. Надання інформації  випускникам про вакантні місця роботи відповідно до їх фахової підготовки ( спеціальності).

4.6. Організація роз’яснювальної роботи серед випускників щодо нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин. Надання консультацій  випускникам з питань оформлення власного резюме та розміщення його на сайті закладу освіти.

4.7. Організація зустрічей роботодавців з випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, в установах та організаціях, заходів щодо сприяння працевлаштуванню випускників (тренінги, дні кар’єри, круглі столи, семінари-практикуми, ярмарки вакансій, конкурси на заміщення вакантних посад за замовленням роботодавця, проведення зустрічей з кращими випускниками закладу освіти тощо).

4.8. Здійснення моніторингу працевлаштування випускників та відстеження їх кар’єрного зростання.

4.9. Планування і координація роботи відповідальних осіб щодо організації зайнятості здобувачів освіти  та випускників, які бажають працювати у вільний від навчання час.

4.10. Щорічне інформування керівництва ДНЗ КВПУ та здобувачів освіти про проведену роботу шляхом розміщення звіту на сайті училища та інших інформаційних ресурсах.

4.12. Залучення підприємств, установ та організацій (роботодавців) до благодійної діяльності.

4.13. Здійснення пошуку місць проходження виробничої практики, пошук підприємств, установ та організацій, з якими заклад освіти буде мати змогу укласти договори на проходження виробничої  практики.

 

5. СТРУКТУРА ЦЕНТРУ:

5.1. Сектор інформаційної й рекламної діяльності;

5.2. Сектор з профорієнтаційної роботи;

5.3. Сектор виробничої практики, сприяння працевлаштуванню випускників та організації співпраці з роботодавцями.

5.4. Сектор консультування здобувачів освіти з питань планування професійної кар’єри.

5.5. Всі структурні підрозділи Центру керуються в своїй роботі даним  Положенням.

 

6. КАДРОВИЙ СКЛАД ЦЕНТРУ:

Штат Центру складають працівники, які працюють у закладі освіти, кількість яких визначається залежно від чисельності здобувачів освіти закладу,

Керівник центру – заступник директора училища з ВР;

професійні консультанти центру – заступники  директора з НВхР, старший майстер.

Члени центру:

методист;

лаборант;

практичний психолог;

юрист.

7. ПОРЯДОК РОБОТИ ЦЕНТРУ

7.1. Працівники Центру забезпечують проведення заходів необхідними нормативно-законодавчими, методичними та інформаційно-довідковими матеріалами, складають графік занять, організовують роботу згідно з тематичним планом, ведуть облік. Проведення заходів здійснюється у відповідності з затвердженим планом заходів та за потребою.

7.2. При необхідності, до проведення занять можуть залучатися спеціалісти міського центру зайнятості, психологи, представники роботодавців, юристи, тренери.

7.3. Відвідувати заходи центру можуть всі здобувачі освіти закладу, які виявили бажання та потребують допомоги у вирішенні проблем зайнятості тощо.

7.4. Групи учасників заходів формуються з урахуванням наступних критеріїв: вік, курс, професія тощо.

7.5. Інформація про роботу Центру також може подаватися в формі оголошень та інформаційних повідомлень в процесі проведення різних масових заходів Центру та центрів зайнятості області.

 

8. ЦЕНТР МАЄ ПРАВО

8.1. Розглядати на своїх засіданнях питання, що стосуються працевлаштування здобувачів освіти і випускників та організації виробничої практики.

8.2. Координувати роботу керівників навчальних груп з питань організації працевлаштування та виробничої практики здобувачів освіти, а також профорієнтаційну роботу.

 

9. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

9.1. Фінансування заходів Центру планування кар’єри щодо сприяння працевлаштуванню випускників (тренінги, семінари-практикуми, дні кар’єри, тренінги, тощо) здійснюється за рахунок коштів ДНЗ КВПУ на підставі кошторису, затвердженого директором училища в установленому законодавством порядку а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

9.2. Матеріально-технічне забезпечення Центру (технічне обладнання та інформаційне забезпечення) повинне забезпечувати високий рівень діяльності та відповідати тематичному плану заходів. 

 

ПЛАТФОРМА З ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ КАР'ЄРИ

 

Нормативно-правова база

 

 

План роботи Центру професійної кар"єри

 

Форма проведення

Назва заходу

Дата проведення (період проведення)

Заняття з випускниками

  • Підготовка резюме
  • Стратегія пошуку роботи

Травень-червень 2022 р

Бесіда з учнями випускних груп

Мій перший крок до успіху

Червень 2022 р.

Моніторинг працевлаштування учнів випускних груп

 

Липень-серпень 2022 р.

Години спілкування з учнями І курсу

 

-Стратегія вибору професії

-Робітнича професія – крок до великої кар’єри

Вересень 2022 р.

Бесіди з учнями

  • Твоя кар’єра починається сьогодні
  • Крок на зустріч успіху

Вересень-жовтень 2022 р.

Екскурсії на підприємства, організації міста

 

Вересень-жовтень 2022 р.

Індивідуальні та групові консультації для учнів

 

Вересень-жовтень 2022 р.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень