A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний навчальний заклад "Канівське вище професійне училище"

Батьківський комітет

Положення про батьківський комітет

ДНЗ «Канівське ВПУ»

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Положення про батьківський комітет  (далі - комітет) професійно-технічного навчального закладу визначає їх функції у державно-громадській системі управління ДНЗ «Канівське ВПУ» (далі - заклад).

1.2. Комітет є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їх навчання у закладі.

1.3. У своїй діяльності комітет керується Конституцією України, законами України „Про освіту”, „Про професійно-технічну освіту”, „Про об’єднання громадян”, Конвенцією ООН „Про права дитини”, Статутом ДНЗ «Канівське ВПУ», цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародного законодавства з прав дитини.

1.4. Рішення про заснування батьківських комітетів групи або закладу приймаються на загальних зборах батьків відповідних груп чи закладу.

1.5.  Припинення діяльності батьківських комітетів може відбутися шляхом реорганізації або ліквідації ( саморозпуску, примусового розпуску).

 

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності.

 

2.1. Метою діяльності комітету є захист батьками законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань професійно-технічної освіти.

2.2. Основними завданнями діяльності комітетів є сприяння створенню умов для:

       -    формування і розвитку особистості учня та його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування;

       -    виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії та культури народів, які проживають в Україні;

      -     формування загальнолюдської культури та моралі, культури міжетнічних відносин;

захисту здоров'я та збереження життя та здоров'я дітей;

  • розвитку природних здібностей в учнів та підтримки обдарованої молоді;
  •  запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і безпритульності;
  • всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;
  • залучення батьківської громадськості до позакласної освіти;
  • організація роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання та виховання дітей;
  • вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою.

2.3. Основними принципами діяльності комітету є:

- законність;

- гласність;

- колегіальність;

- толерантність;

- виборність;

- організаційна самостійність у межах повноважень , визначених цим Положенням та законодавством;

- підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків групи, закладу.

 

3. Організація діяльності комітету.

 

3.1. Комітет групи формується з батьків чи осіб, які їх замінюють, однієї групи або декількох груп і діє від їхнього імені.

     Члени комітету групи (груп), голова, заступники голови та секретар батьківського комітету обираються на зборах батьків груп на початку навчального року. Кількісний склад та термін повноважень комітету визначається також батьківськими зборами.

3.2. Збори батьків групи проводяться за рішенням комітету груп (групи) не рідше двох разів на семестр.

3.3. Комітет закладу формується з голів (представників) усіх комітетів груп(можуть обиратися й інші батьки за рекомендацією комітетів груп або ради закладу).

3.4. Кількісний і якісний склад комітету закладу, термін його повноважень визначаються радою закладу.

3.5. Батьківський комітет при необхідності може скликати збори батьків. Правомочний склад зборів становить не менше двох третин від загальної кількості учнів у закладі. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

              У випадку неможливості проведення загальних батьківських зборів закладу питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситися на обговорення батьківськими зборами груп, яких стосуються ці питання. Тоді загальне рішення приймається з урахуванням рішень зборів батьківських груп на засадах простої більшості голосів відповідно до протоколів засідань батьківських комітетів груп.

3.6. Рішення батьківських зборів та комітетів доводяться до відома батьків, керівництва закладу (за необхідності – до відповідного органу управління освітою) у 10-денний термін.

3.7. Комітет має право створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Кількісний склад комісій та зміст їхньої роботи визначаються комітетом і затверджуються головою.

3.8. У випадку дострокового складання членом комітету своїх повноважень вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

3.9. Комітети закладів, що формують освітній округ або перебувають у складі навчально-виховного об’єднання, можуть створювати батьківський комітет округу.

3.10. Комітет закладу (групи) планує свою роботу відповідно до плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій директора (класного керівника, майстра виробничого навчання, вихователя), органів учнівського самоврядування, громадськості. План роботи має довільну форму і затверджується головою відповідного комітету.

3.11. При недосягненні згоди з певного питання між директором закладу та більшістю членів комітету (між класним керівником, майстром виробничого навчання. вихователем і комітетом групи) питання вирішується органом управління освітою або радою навчального закладу.

3.12. Комітет звітує про свою роботу перед зборами батьків один раз на рік (у день виборів нового складу комітету).

3.13. Голова комітету зберігає протоколи засідань комітету та батьківських зборів і передає їх за актом новому складу комітету. Дирекція закладу (класні керівники, майстри виробничого навчання, вихователі) не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

 

4. Права та обов’язки батьківського комітету.

 

4.1. Комітет має право:

- брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

- встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, с/г підприємствами щодо надання фінансової та матеріальної допомоги навчальному закладу, захисту здоров'я і життя учнів, навчальної та виховної роботи, організації підвозу та харчування учнів, благоустрою та забезпечення санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі;

- вносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної рад) навчального закладу пропозиції щодо змін тину навчального закладу, його статусу, вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом навчального закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

- звертатися до директора, класного керівника, майстра виробничого навчання, піклувальної ради та педагогічної ради закладу з метою з’ясування стану і перспектив роботи навчального закладу та окремих питань, що турбують батьків;

- порушувати клопотання про позбавлення чи обмеження батьківських прав;

- за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів груп і надавати допомогу з метою поліпшення їх роботи;

- скликати позачергові батьківські збори(конференцію);

- створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження й розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;

-   подавати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, стимулювання діяльності педагогічних  працівників (зокрема підготовки ними учнів до результативної участі в олімпіадах, конкурсах, змаганнях тощо), батьків;

-   сприяти покращенню харчування учнів;

- сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування навчального закладу;

- брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів;

- здійснювати контроль за раціональним використанням фондів загального обов’язкового навчання;

- сприяти організації та здійсненню інноваційної та експериментальної діяльності навчального закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою та органів громадського самоврядування з питань, пов’язаних з навчанням та вихованням учнів.

4.2. З метою більш ефективного захисту прав та інтересів учнів батьки можуть об’єднуватися в асоціації та інші добровільні об’єднання.

4.3. Комітет зобов’язаний:

- виконувати план роботи, затверджений головою комітету;

- вести протоколи засідань і батьківських зборів, зберігати їх у закладі і передавати за актом новообраному комітету;

- надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора закладу або органу управління освітою;

- залучати батьків до організації позаурочної роботи;

- організовувати чергування батьків під час проведення культурно-масових заходів у навчальному закладі з метою збереження життя та здоров'я учнів;

- звітувати при необхідності перед загальними зборами (конференціями).

4.4. Голова батьківського комітету закладу є членом Ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради під час розгляду питань, що належать до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

4.5. Голова комітету закладу має право ознайомлюватися з організацією, проведенням і результатами державної підсумкової атестації та державної кваліфікаційної атестації учнів.

 

 

 

 БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ

ДНЗ «Канівське ВПУ»

2023-2024 н.р.

 

п/п

Група

Професія

ПІБ

(голова батьківського комітету)

1.

«Кухар. Офіціант. Бармен.»

Салганюк

Олена Володимирівна

2.

«Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з програмним керуванням.»

Любченко

Марія Володимирівна

3.

«Електрозварник ручного зварювання. Слюсар з ремонту електроустаткування та приладів.»

Чірьєва

Тетяна Дмитрівна

4.

11

«Тракторист-машиніст с/г виробництва. Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів категорії С.»

Мариненко

Жанна Миколаївна

5.

11к

«Кухар.»

Кравець

Наталія Іванівна

6.

«Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.»

Письмак

Ірина Володимирівна

7.

«Виробник художніх виробів з кераміки. Декоратор вітрин.»

Білецька

Олена Павлівна

8.

21

«Тракторист-машиніст с/г виробництва. Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів категорії С.»

Шумик

Наталія Олександрівна

9.

12з

«Електрозварник ручного зварювання. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.»

Сегедіна

Світлана Віталіївна

10.

«Кухар. Офіціант. Бармен.»

Балюк

Оксана Сергіївна

11.

«Електрозварник ручного зварювання. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.»

Місьонг

Тетяна Леонідівна

12.

«Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з програмним керуванням.»

Кисота

Світлана Миколаївна

13.

31

«Тракторист-машиніст с/г виробництва. Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів категорії С.»

Сподарик

Тамара Семенівна

14.

«Кухар. Офіціант. Бармен.»

Волощенко

Ольга Василівна

15.

«Електрозварник ручного зварювання. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування.»

Забіла

Тетяна Анатоліївна

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень