випадкове фото

перейти до альбому

Класному керівнику

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК

 

Класний керівник — це педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом учнів класу, навчальної групи професійно-технічного закладу, окремими учнями, їх батьками, організацію і проведення позаурочної та культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу в створенні належних умов для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку учнів (вихованців), їх соціального захисту.

Обов’язки класного керівника покладаються на педагогічного працівника загальноосвітнього, професійно-технічного навчального закладу, який має педагогічну освіту, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан здоров’я якого дозволяє виконувати ці функції.

 

Обов‘язки класного керівника

Класний керівник зобов'язаний:

 1. Здійснювати систематичний аналіз стану успішності і динаміки загального розвитку учнів.
 2. Організовувати навчально-виховний процес в групі; залучати учнів в систематичну діяльність класного і загальноучилищного колективів, вивчати індивідуальні особливості особистості учнів, умови їх життєдіяльності в сім'ї та училищі.
 3. Відслідковувати та своєчасно виявляти девіантні прояви в розвитку і поведінці учнів, здійснювати необхідну педагогічну та психологічну корекцію, в особливо складних і небезпечних випадках інформувати про це адміністрацію училища.
 4. Надавати допомогу учням у вирішенні їхніх гострих життєвих проблем і ситуацій.
 5. Організовувати соціальний, психологічний та правовий захист учнів.
 6. Залучати до організації виховного процесу в групі інших викладачів, батьків учнів, фахівців з інших сфер (науки, мистецтва, спорту, правоохоронних органів та ін.)
 7. Пропагувати здоровий спосіб життя.
 8. Регулярно інформувати батьків (опікунів) учнів про їхні успіхи або невдачі. Здійснювати управління діяльністю класного батьківського комітету.
 9. Контролювати відвідування навчальних занять учнями своєї групи.
 10. Координувати роботу викладачів, які працюють в групі з метою недопущення неуспішності учнів і надання їм своєчасної допомоги в навчанні.
 11. Планувати свою діяльність по класному керівництву відповідно до вимог до планування виховної роботи, прийнятими в училищі.
 12. Регулярно проводити класні години та інші позаурочні і позаучилищні заходи з групою.
 13. Вести документацію по групі (особисті справи учнів, класний журнал), а також з виховної роботи (план виховної роботи, звіти, індивідуальні картки вивчення особистості учня, довідки, характеристики, розробки виховних заходів тощо).
 14. Підвищувати свою кваліфікацію у сфері педагогіки та психології, сучасних виховних і соціальних технологій.
 15. Готувати та надавати звіти різної форми про групу і власну роботу на вимогу адміністрації училища.
 16. Дотримуватися вимог техніки безпеки, забезпечувати збереження життя і здоров'я учнів під час проведення позакласних, позашкільних заходів.
 17. Бути прикладом для учнів у приватному та суспільному житті, демонструвати на власному прикладі зразки моральної поведінки.

Права класного керівника

Класний керівник має право:

 1. Виносити на розгляд адміністрації училища, педагогічної ради, органів училищного самоврядування, батьківського комітету пропозиції, ініціативи, як від імені класного колективу, так і від свого імені.
 2. Отримувати своєчасну методичну та організаційно-педагогічну допомогу від керівництва училища.
 3. Самостійно планувати виховну роботу з класним колективом, розробляти індивідуальні програми роботи з учнями та їх батьками (опікунами), визначати норми організації діяльності класного колективу та проведення класних заходів.
 4. Запрошувати в училище батьків (опікунів) учнів з питань, пов'язаних з діяльністю класного керівника, або інших питань.
 5. Здійснювати індивідуальний режим роботи з учнями.
 6. Самостійно визначати форми планування виховної роботи з групою з урахуванням виконання основних принципів загальноучилищного планування.
 7. Класний керівник має право на захист власної честі, гідності та професійної репутації в разі незгоди з оцінками його діяльності з боку адміністрації училища, батьків, учнів, інших педагогів.

 

 

Організація діяльності класного керівника

 1. Класний керівник щодня:

• визначає відсутніх учнів на уроках та тих, що запізнилися, з'ясовує причини їх відсутності або запізнення, проводить профілактичну роботу з попередження запізнень та пропуску навчальних занять;

• організовує і контролює чергування учнів в закріплених за групою кабінетах;

• організовує різні форми індивідуальної роботи з учнями, у тому числі в разі виникнення девіації в їхній поведінці;

 1. Класний керівник щотижня:

• проводить класну виховну годину відповідно до плану виховної роботи;
• організовує роботу з батьками (за потребою);

• проводить роботу з викладачами, що працюють в групі (за потребою);
• аналізує стан успішності в групі в цілому і в окремих учнів;

 1. Класний керівник щомісяця:

• відвідує уроки в своїй групі;

• отримує консультації у психолога та окремих викладачів;

• організовує роботу класного активу;

• вирішує господарські питання в групі;

 1. Класний керівник протягом семестру:

• оформлює і заповнює класний журнал;

• бере участь у роботі методичного об'єднання класних керівників;
• проводить аналіз виконання плану виховної роботи, стану успішності та рівня вихованості учнів;

• проводить корекцію плану виховної роботи на наступну частину семестру;

• проводить класні батьківські збори;

• представляє в навчальну частину звіт про успішність учнів класу за семестр;

 1. Класний керівник щорічно:

• оформлює особисті справи учнів;

• аналізує стан виховної роботи в групі та рівень вихованості учнів протягом року;

• складає план виховної роботи в групі (план класного керівника);

• збирає і надає в адміністрацію училища статистичну звітність про учнів групи (успішність, матеріали для звітів, працевлаштування випускників та ін.)

 1. Класні виховні години проводяться один раз в тиждень.
 2. У відповідності зі своїми функціями класний керівник вибирає форми роботи з учнями:

• індивідуальні (бесіда, консультація, обмін думками, надання індивідуальної допомоги, спільний пошук вирішення проблеми тощо);

• групові (творчі групи, органи самоврядування та ін.);

• колективні (конкурси, вистави, концерти, походи, зльоти, змагання та ін.)

 

Документація класного керівника

Класний керівник веде таку документацію:

1. Аналіз і план виховної роботи (на основі перспективного плану роботи загальноосвітнього закладу). Форма аналізу і плану виховної роботи визначається училищним методичним об'єднанням класних керівників;

2. План роботи на кожний місяць;

3. Соціальний паспорт групи (форма встановлюється адміністрацією училища);

4. Результати педагогічного, соціологічного, психологічного, фізичного, медичного дослідження учнів групи;

5. Протоколи засідань батьківських зборів, матеріали для підготовки батьківських зборів;

6. Розробки, сценарії, сценарні плани виховних заходів, що проводяться з учнями (в т.ч. класних виховних годин);

7. Матеріали методичної роботи з класного керівництва;

8. Звіти, аналітичні матеріали.

 

Алгоритм роботи класного керівника

 

1. Знайомство з особистими справами учнів, вивчення характеристик, рівня успішності та соціального статусу.

2. Складання первинної індивідуальної картки учня.

3. Початкова, проміжна і кінцева стадії моніторингу пізнавальних інтересів, захоплень, потреб та особливостей учнів (проводяться шляхом анкетування, тестування, співбесіди з учнями і батьками, спостереження за учнями, проведення поточних співбесід)

4. Проведення спільних з учнями і батьками зборів.

5. Розподіл обов’язків серед учнів (обирання відповідальних за різні сектори роботи: старостат, спорт, чергування тощо).

6. Індивідуальні бесіди з кожним учнем.

7. Складання соціального паспорта групи.

8. Складання щомісячного плану виховної роботи в групі.

Анкета вивчення стану вживання учнівською молоддю наркотичних речовин, алкоголю, тютюнокуріння

Аналіз відвідування

Протокол батьківський зборів

Протокол ради профілактики

Журнал обліку виховної роботи

Соціальний паспорт

Річний план виховної роботи на 2018

План виховної роботи на вересень 2018 року

План виховної роботи на жовтень 2018 року

План виховної роботи на листопад 2018 року

План виховної роботи на грудень 2018 року

План виховної роботи на січень 2019 року

План виховної роботи на лютий 2019 року

Автор: Адміністратор| Дата: 13:18:18 01.06.2017