випадкове фото

перейти до альбому

Умови вступу

І. Загальна частина

1.1. Ці правила складені відповідно до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджені директором ДНЗ «Канівське вище професійне училище» далі – ДНЗ «КВПУ»).

1.2. До ДНЗ «КВПУ» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3 Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до навчального закладу здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

- кваліфікований робітник;

- молодший спеціаліст.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного та/або регіонального бюджету та освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

1.6. Прийом громадян понад державне та/або регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

ІІ. Приймальна комісія

 

2.1. Прийом до ДНЗ «КВПУ» здійснює приймальна комісія.

Графік роботи приймальної комісії:

понеділок-п’ятниця з 8.15 до 16.45;

субота з 9.00 до 14.00.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ДНЗ «КВПУ», який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Приймальна комісія:

організовує прийом заяв та документів;

проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.4. Правила прийому до ДНЗ «КВПУ» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди.

 

ІІІ. Документи для вступу

 

3.1. Вступники подають особисто:

заяву про вступ до ДНЗ «КВПУ», вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання;

документ про освіту (оригінал) для вступників на денну форму навчання або його завірена копія для слухачів вечірньої форми навчання;

документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня навчання у навчальному закладі другого або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти) (оригінал або його завірену копію);

медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством (086-У);

4 фотокартки  розміром 3 х 4 см;

копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).  

Вступники зобов’язані надати повну і достовірну інформацію про здобуту раніше освіту.

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

ІV. Умови прийому

 

4.1. Прийом до ДНЗ «КВПУ» проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

за результатами вступних випробовувань та, в разі однакової кількості набраних балів,  за рівнем середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту:

 

на базі базової загальної середньої освіти (9-го класу):

 

1. «Кухар. Офіціант. Бармен». Термін навчання – 3,4 роки. Ліцензований обсяг прийому - 30 осіб. Освітньо-кваліфікаційний рівень випускників – «кваліфікований робітник».

2. «Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно – обчислювальних машин». Термін навчання – 3 роки. Ліцензований обсяг прийому – 60 осіб. Освітньо-кваліфікаційний рівень випускників – «кваліфікований робітник».

3. «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (кат. «А1», «А2»). Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів (кат. «С»). Термін навчання – 3 роки. Ліцензований обсяг прийому - 60 осіб. Освітньо-кваліфікаційний рівень випускників – «кваліфікований робітник».

4. «Виробник художніх виробів з кераміки. Декоратор вітрин». Термін навчання – 4 роки. Ліцензований обсяг прийому - 25 осіб. Освітньо-кваліфікаційний рівень випускників – «кваліфікований робітник».

на базі повної загальної середньої освіти (11-го класу):

1. «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.» Термін навчання – 1,6 років. Ліцензований обсяг прийому -30 осіб. Освітньо-кваліфікаційний рівень випускників – «кваліфікований робітник».

4.2. Конкурсний відбір проводиться 22.08.2018 р. –  11 кл.; 27.08.2018 р. – 9 кл.

4.3. Форма навчання – денна.

4.4. Проведення прийому проводиться з 1 червня 2018 р. по 21 серпня 2018 р.

4.5. До вступних випробувань належить співбесіда з профілюючого предмета/творче завдання за професіями:

- «Виробник художніх виробів з кераміки. Декоратор вітрин» - творче завдання мистецького напрямку.

-. «Кухар. Офіціант. Бармен», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (кат. «А1», «А2»). Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів (кат. «С»)» - біологія.

- «Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно–обчислювальних машин», «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.» – математика.

4.6. Оцінювання результатів проводиться за 12-ти бальною системою.

4.7. Учні професійно-технічного навчального закладу, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору відповідно до Положення про конкурсний відбір.

4.8. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

4.9. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.10. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 

V. Зарахування

 

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до професійно-технічного навчального закладу третього атестаційного рівня за відповідними професіями (спеціальностями);

особи, які вступають до навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до професійно-технічного навчального закладу за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

       5.5. Зарахування до навчального закладу здійснюється наказом директора.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до навчального закладу може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ДНЗ «КВПУ» на навчання за рахунок видатків з Державного та/або регіонального бюджету та освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного та/або регіонального замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного та/або регіонального замовлення.

 

VІ. Прикінцеві положення

 

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) навчальний заклад може проводити додатковий прийом у терміни визначені Міністерством освіти і науки України.

6.2. Особам, які не зараховані до навчального закладу, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного  року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням правил прийому здійснюється Міністерством освіти і науки України, Управлінням освіти і науки Черкаської облдержадміністрації.

Автор: Адміністратор| Дата: 08:36:08 04.03.2012